Епископи от САЩ

Открито писмо на епископи и други духовници от САЩ

Създадени мъж и жена: открито писмо от религиозни водачи

15 декември 2017 г.

Скъпи приятели:

като водачи на различни верски общности в целите САЩ много от нас сме се обединявали в миналото, за да утвърждаваме посветеността си на брака като съюз на мъж и жена, и като основа на обществото. Отново повтаряме, че естественият брак продължава да е безценен за американското общество.

Събрахме се, за да обединим гласа си по едно още по-фундаментално правило на общото ни съществуване, а именно, че човешките същества са мъже или жени и че социокултурната реалност на социалния пол (gender) не може да се отдели от пола на човека като мъж или жена.

Заявяваме и потвърждаваме, че всички човешки същества са създадени от Бог и затова имат вродено достойнство. Освен това вярваме, че Бог е създал всеки човек мъж или жена, а следователно разликата между половете не е случайност или дефект – тя е дар от Бога, който ни помага да се сближаваме един с друг и с Него. Това, което Бог е създал, е добро. „И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде“ (Битие 1:27).

Дискомфортът на някого от неговия пол или желанието да бъде идентифициран като принадлежащ на другия пол е сложна реалност, към която трябва да се отнасяме с чувствителност и истина. Всеки човек заслужава да бъде чут и да се отнасяме към него с уважение; наша отговорност е да реагираме на неговите притеснения със състрадание, милост и честност. Като религиозни водачи, ние изразяваме нашия дълг настойчиво да искаме от членовете на нашите общности също да реагират с търпение и любов на онези, които се борят с това предизвикателство.

Децата са особено ощетени, когато им се казва, че могат да „променят“ своя пол или – нещо повече – когато им се дават хормони, които ще повлияят върху тяхното развитие, а вероятно и ще ги лишат от възможността да имат деца като възрастни. Родителите заслужават по-добро напътствие за тези важни решения и ние призоваваме нашите медицински институции да почитат основния принцип на медицината: „На първо място: не вреди!“. Джендърната идеология вреди на отделните хора и на обществата, като сее объркване и съмнения в себе си. Самата държава следователно има непреодолим интерес да поддържа политики, отстояващи научните факти на човешката биология, и да поддържа социални институции и норми, базирани на тях.

Днешното движението за налагане на фалшивата идея, че мъжът може да бъде или да стане жена и обратното, е дълбоко смущаващо. То принуждава хората или да вървят срещу разума, т.е. да се съгласят с нещо, което не е вярно, или да се изправят пред присмех, маргинализация и други форми на репресия.

Желаем здраве и щастие на всички мъже, жени и деца. Затова призоваваме за политики, които отстояват истината за половата идентичност на човека като мъж или жена, и правото на личен живот и безопасност на всички. Надяваме се, че с нови сили ще ценим красотата на разликата между двата пола в нашата култура, както и че онези, които изпитват конфликт със своята дадена от Бога полова идентичност, ще имат искрена подкрепа.

Искрено ваши:

 

 


Most Rev. Joseph C. Bambera 

Bishop of Scranton
Chairman, USCCB Committee on Ecumenical and Interreligious Affairs

The Most Rev. Dr. Foley Beach 
Archbishop and Primate
Anglican Church in North America

The Rev. John F. Bradosky
Bishop
North American Lutheran Church

Most Rev. Charles J. Chaput, O.F.M. Cap.
Archbishop of Philadelphia
Chairman, USCCB Committee on Laity, Marriage, Family Life and Youth

Most Rev. James D. Conley
Bishop of Lincoln
Chairman USCCB Subcommittee for the Promotion and Defense of Marriage

The Rt. Rev. John A. M. Guernsey
Bishop, Diocese of the Mid-Atlantic
Anglican Church in North America

Rev. Dr. Matthew Harrison
President
Lutheran Church–Missouri Synod

Imam Faizal Khan
Founder and Leader
Islamic Society of the Washington Area

Most Rev. Joseph E. Kurtz
Archbishop of Louisville
Chairman USCCB Committee for Religious Liberty

Melchisedek 

Archbishop of Pittsburgh
Orthodox Church in America

 The Rt. Rev. Eric V. Menees

Bishop, San Joaquin
Anglican Church in North America

Rev. Eugene F. Rivers, III 
Founder and Director
Seymour Institute for Black Church and Policy Studies
Church of God in Christ

Rev. Dr. Gregory P. Seltz, PhD 
Executive Director
The Lutheran Center for Religious Liberty

The Rev. Paull Spring 
Bishop Emeritus
The North American Lutheran Church

Rev. Tony Suarez 
Executive Vice President
National Hispanic Christian Leadership Conference


Very Rev. Nathanael Symeonides 

Ecumenical Officer
Greek Orthodox Archdiocese of America

The Rev. Dr. L. Roy Taylor
Stated Clerk, General Assembly
Presbyterian Church in America


Andrew Walker 

Director of Policy Studies
Southern Baptist Ethics & Religious Liberty CommissionThe Rev. Dr. David Wendel 

Assistant to the Bishop for Ministry and Ecumenism
The North American Lutheran Church

Paul Winter 
Elder
Bruderhof

Created Male and Female: An Open Letter from Religious Leaders

December 15, 2017

Dear Friends:

As leaders of various communities of faith throughout the United States, many of us came together in the past to affirm our commitment to marriage as the union of one man and one woman and as the foundation of society. We reiterate that natural marriage continues to be invaluable to American society.

We come together to join our voices on a more fundamental precept of our shared existence, namely, that human beings are male or female and that the socio-cultural reality of gender cannot be separated from one’s sex as male or female.

We acknowledge and affirm that all human beings are created by God and thereby have an inherent dignity. We also believe that God created each person male or female; therefore, sexual difference is not an accident or a flaw—it is a gift from God that helps draw us closer to each other and to God. What God has created is good. “God created mankind in his image; in the image of God he created them; male and female he created them” (Gen 1:27).

A person’s discomfort with his or her sex, or the desire to be identified as the other sex, is a complicated reality that needs to be addressed with sensitivity and truth. Each person deserves to be heard and treated with respect; it is our responsibility to respond to their concerns with compassion, mercy and honesty. As religious leaders, we express our commitment to urge the members of our communities to also respond to those wrestling with this challenge with patience and love.

Children especially are harmed when they are told that they can “change” their sex or, further, given hormones that will affect their development and possibly render them infertile as adults. Parents deserve better guidance on these important decisions, and we urge our medical institutions to honor the basic medical principle of “first, do no harm.” Gender ideology harms individuals and societies by sowing confusion and self-doubt. The state itself has a compelling interest, therefore, in maintaining policies that uphold the scientific fact of human biology and supporting the social institutions and norms that surround it.

The movement today to enforce the false idea—that a man can be or become a woman or vice versa—is deeply troubling. It compels people to either go against reason—that is, to agree with something that is not true—or face ridicule, marginalization, and other forms of retaliation.

We desire the health and happiness of all men, women, and children. Therefore, we call for policies that uphold the truth of a person’s sexual identity as male or female, and the privacy and safety of all. We hope for renewed appreciation of the beauty of sexual difference in our culture and for authentic support of those who experience conflict with their God-given sexual identity.

Sincerely Yours: